Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Website van Rutger wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Website van Rutger: de door Website van Rutger te exploiteren producten en diensten gerelateerd aan webdesign, waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer het ontwerp, ontwikkeling en hosting van websites, de registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Website van Rutger.

1.4. Onderhoudscontract: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van
levering van één of meer producten of diensten van Website van Rutger voor langere duur.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, overeenkomst of ieder contract van of met Website van Rutger.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn voor Website van Rutger niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Website van Rutger gedaan zijn vrijblijvend tenzij door Website van Rutger schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Website van Rutger heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Na 14 dagen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijzen genoemd in de aanbieding of offerte.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (via internet) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Website van Rutger; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de rekening van Website van Rutger.

4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst of het onderhoudscontract kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1. Het onderhoudscontract met huur van een domein wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd tenzij er aanleiding bestaat om de overeenkomst of het onderhoudscontract op te zeggen.
Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan na ontvangst factuur.

5.5. Website van Rutger kan de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Website van Rutger niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Opdrachtgever dient in dit geval nog steeds aan de betalingsverplichting te voldoen.

5.6. Website van Rutger heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.7. Website van Rutger heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

I. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet

II. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

III. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

IV. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden gezien.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Website van Rutger zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst of het onderhoudscontract .

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

6.4 Website van Rutger zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst of het onderhoudscontract wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Website van Rutger is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of het onderhoudscontract indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

7.3 In geval van overmacht is Website van Rutger gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

7.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen wordt verstaan iedere vreemde oorzaak, welke niet aan Website van Rutger kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Website van Rutger kan worden verwacht.

7.5 Website van Rutger is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam geregistreerde of andere partij waarop Website van Rutger geen invloed kan uitoefenen.

8. Prijzen

8.1. Alle prijzen genoemd op de website van Website van Rutger, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2. Website van Rutger heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van
de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst of het onderhoudscontract tot stand komt.

9.2. De uit de overeenkomst of het onderhoudscontract verschuldigde vergoeding is exclusief 21% BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is ook de vergoedingen die uit deze voorschriften voortvloeien, verschuldigd.

9.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst of het onderhoudscontract is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Website van Rutger het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor overige kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

9.4. Website van Rutger stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst of het onderhoudscontract .

9.5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Bij niet tijdige betaling schakelt Website van Rutger een incassobureau in. Kosten die hieruit vloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.6. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de in rekening gebrachte kosten, dient zij dit bezwaar schriftelijk binnen twee weken na datum ontvangst factuur aan Website van Rutger kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Website van Rutger een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door Website van Rutger vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Website van Rutger.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Website van Rutger is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Website van Rutger weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Website van Rutger kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit de relatie met Website van Rutger of het verbreken van de relatie met Website van Rutger, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Website van Rutger.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract is Website van Rutger slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Website van Rutger voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Website van Rutger voor alle aanspraken op schadevergoeding terzake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Website van Rutger.

11.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Website van Rutger kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Website van Rutger is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

11.5. Website van Rutger is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde promotiemateriaal.

11.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Website van Rutger mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of het onderhoudscontract en deze voorwaarden.

11.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Website van Rutger. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Website van Rutger als gevolg daarvan lijdt.

11.8. Website van Rutger is niet verplicht back-ups te maken van de website van de opdrachtgever, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak maken op verloren gegevens tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Ook is Website van Rutger niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever zelf de back-up verloren is.

11.9 Website van Rutger en personen werkzaam in opdracht van Website van Rutger ter uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract , kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Website van Rutger geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst of het onderhoudscontract aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling

13.1. Website van Rutger heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of het onderhoudscontract een verplichting jegens Website van Rutger niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Website van Rutger dient opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Website van Rutger kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13. Buitengebruikstelling

13.1. Website van Rutger heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of het onderhoudscontract een verplichting jegens Website van Rutger niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Website van Rutger dient opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Website van Rutger kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14. Wijzigingen en meerwerk

14.1. Indien Website van Rutger op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Website van Rutger worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Website van Rutger. Website van Rutger is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of het onderhoudscontract wordt gesloten.

19.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst of het onderhoudscontract te sluiten, dient Website van Rutger opdrachtgever van tevoren schriftelijk te informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

19.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

19.4 Tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Website van Rutger van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

15. Wijzigingen van de voorwaarden

25.1 Website van Rutger kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomst of het onderhoudscontract en met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

20.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst of het onderhoudscontract ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal Banenbanderij deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

21.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomst of het onderhoudscontract en van en met Website van Rutger is het Nederlands recht van toepassing.